wtorek 16 lipca 2024

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Siewcy Hejtu – Sędzia Ewa Rudkowska–Ząbczyk: wygrałeś proces o naruszenie dóbr osobistych więc zapłać stronie przegranej za adwokata.

212.1K odsłon
12K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

W dniu 30 grudnia 2019 roku Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Ewa Rudkowska–Ząbczyk wydała wyrok w procesie cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, który nie tylko niektórzy mogą nazwać “patowyrokiem”, ale który ośmiesza i pozbawia zaufania do wykonywania zawodu sędziowskiego. Niewątpliwie dzięki tej Sędzi pojawi się dyskusja, że takie wyroki rozzuchwalają hejterów i siewców mowy nienawiści, czy też zwykłych przestępców, którzy pomówieniem lub zniewagą uwłaczają godności innego człowieka, do jeszcze większej agresji.

Z całą pewnością znajdą się tacy, którzy uznają za haniebne, że Sędzia, która ma walczyć z hejtem, swoimi orzeczeniami rozzuchwala społeczeństwa do hejtu, mowy nienawiści, agresji bo wobec takich wyroków ubliżanie i obrażanie po prostu się opłaca.

Być może znajdą się też tacy, którzy po lekturze uzasadnienia wyroku tej Sędzi stwierdzą, że nie ma sensu w sposób legalny bronić swojego dobrego imienia i lepiej jest spróbować samosądu. Już samo dywagowanie, że jakikolwiek wyrok może mieć taki wydźwięk sprawia, że być może mamy najlepszy przykład tego, co złośliwi nazywają patologią wymiaru sprawiedliwości.

O prawdopodobieństwie szkodliwości takiego orzecznictwa możliwa będzie krytyka Sędzi nie tylko z powyższego powodu. Przede wszystkim również dlatego, że poza orzekaniem dorabiała na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również autorką publikacji o tytule ‘Pisemne czynności procesowe w postępowaniu cywilnym”, która została wydana w 2008 roku. Osoba z takim dorobkiem zawodowym winna wykazywać się większą empatią na sprawiedliwość społeczną, której najwidoczniej mogło w tym wyroku po prostu zabraknąć.

Właścicielka luksusowego salonu fryzjerskiego kontra właściciel firmy, w której dorabiała

Sprawa dotyczyła kobiety prowadzącej luksusowy salon fryzjerski, która wobec swojego byłego zleceniodawcy publikowała na portalu facebook komentarze, że jest jebanym złodziejem.

Rzecz dotyczyła sytuacji, w której kobieta w ramach umowy zlecenia dorabiała u tego przedsiębiorcy. Jak wynika z uzasadnienia wyroku jej obowiązkiem było wpisywać przepracowane godziny i składać podpisy przy tych godzinach na liście. Kobieta tego nie robiła więc firma nie mogła naliczyć jej wynagrodzenia bo nie było wiadomo ile właściwie przepracowała.

Mimo, że firma wzywała ją by się stawiła i uzupełniła braki formalne to kobieta uporczywie tego nie robiła. Gdy nie dostała pieniędzy na konto zaczęła wypisywać pomówienia i zniewagi na portalu facebook nazywając właściciela firmy jebanym złodziejem. Człowieka, a nie firmę z którą podpisała umowę. Mężczyzna żądał w powództwie kwoty 25 tysięcy złotych za naruszenie jego dóbr osobistych oraz przeprosiny w lokalnej gazecie.

Wyrok: WINNA!

Sędzia wydała wyrok, w którym stwierdza winę kobiety. Stwierdziła jej zamiar zaszkodzenia mężczyźnie. Sędzia Ewa Rudkowska–Ząbczyk tak przyznaje rację pomówionemu i znieważonemu mężczyźnie:

Należy przyznać rację powodowi, który twierdzi, że powyższa publikacja zawierała elementy mogące naruszyć jego dobra osobiste. Dotyczy to w szczególności godności (czci wewnętrznej) rozumianej jako poczucie własnej wartości i oczekiwania szacunku ze strony innych ludzi. Sporną wypowiedź można też objąć szeroko obecnie rozumianym pojęciem naruszenia dobrego imienia (czci zewnętrznej), w którym zawiera się przypisanie danej osobie właściwości (np. nieuczciwość) lub postępowania, które mogą poniżyć je w opinii publicznej. W konstatacji uznać należy, że publikacja przytoczonego komentarza mogła naruszyć powyższe dobra osobiste albowiem zawarte w wypowiedzi pozwanej treści były obraźliwe i poniżające i mogły wywołać negatywne odczucia i oceny u każdego przeciętnego, rozsądnie myślącego odbiorcy.

i następnie Ewa Rudkowska – Ząbczyk dodaje:

Materiał dowodowy zgromadzony w niniejszym postępowaniu zdaniem Sądu nie dawał podstaw do uznania, aby pozwana, nazywając powoda „złodziejem”, powoływała się na prawdziwe wiadomości, ani aby jej działanie miało na celu ochronę jej dobra.

Po czym Sędzia wyjaśnia:

W ustalonych okolicznościach sprawy nie sposób uznać także, aby dokonanie przez pozwaną spornego wpisu miało służyć ochronie jej interesu. W tamtym czasie pozwana dążyła do uzyskania wypłaty wynagrodzenia, jednak nie wykazała w sprawie, aby zastosowany do tego środek był jedynym, jakim wówczas dysponowała.

Wręcz przeciwnie, pozwana nie twierdziła, aby wzywała Spółkę do zapłaty ustnie lub pisemnie, aby występowała lub chociaż przygotowywała się do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, czy wreszcie aby Spółka faktycznie odmówiła jej wypłaty wynagrodzenia. Z ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie wynika, że zaniechania w tym zakresie z pewnością wynikały z tego, że pozwana była wówczas na etapie uzupełniania formalności związanych z brakiem jej podpisów na listach obecności.

Realizacja powyższego obowiązku niewątpliwie wiązała się z dodatkowym obciążeniem organizacyjnym dla pozwanej, które nie musiało jej przypaść do gustu, ale na które się zgodziła podpisując umowy i które z pewnością nie usprawiedliwiała zaniechania podjęcia legalnych działań zmierzających do dochodzenia swoich roszczeń, a tym bardziej do ograniczenia się do obraźliwego skomentowania osoby powoda

i dodaje:

Ustalony stan faktyczny sprawy pozwala także na przypisanie pozwanej negatywnej motywacji działania. Zdaniem Sądu zamieszczenie zaskarżonego komentarza miało wyłącznie na celu obrażenie i poniżenie powoda, jak również – co wynika z analizy wpisów na forum – odwiedzenie innych osób od podjęcia potencjalnej współpracy ze Spółką.

Rozważając kwestię bezprawności wypowiedzi nie można pomijać, że w niniejszej sprawie została ona zamieszczona na portalu społecznościowym. Właściwości takiego dyskursu i charakter jego ekspresji uzasadniają większe niż przeciętne przyzwolenie na ostrzejsze, często skrótowe, dobitne i przejaskrawione opinie (por. wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2011 r., IV CSK 665/10, OSNC 2012, nr 2, poz. 27, wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2012 r., V CSK 109/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 119).

Specyfika tego forum polega przede wszystkim na stworzeniu szerokiej możliwości otwartej oraz nieskrępowanej wymiany poglądów i ocen, a swoboda wypowiadania opinii – pomimo związanych z nią zagrożeń – ma niezaprzeczalną wartość. W okolicznościach niniejszej sprawy wypowiedź pozwanej przekroczyła jednak dopuszczalną formułę, co stworzyło potrzebę udzielania powodowi ochrony przed naruszeniami jego dóbr osobistych.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie działanie pozwanej było nie tylko bezprawne, ale i zawinione. Jak już wyżej podniesiono pozwana dokonując wpisu kierowała się niskimi motywacjami. Już sama treść komentarza ewidentnie wskazuje, że poza wolą dokuczenia powodowi, obrażenia go i poniżenia, pozwanej nie towarzyszyła chęć załatwienia sporu powstałego na tle wypłaty wynagrodzenia.

Niewątpliwie tego typu komentarzom sprzyja formuła „anonimowości” zachodząca przy zamieszczaniu treści na portalach społecznościowych. Jednak bez wątpienia, o czym była już mowa wyżej, także tego typu dyskurs ma swoje granice wyznaczane ochroną dóbr osobistych innych osób.

Pozwana ramy te przekroczyła, przy czym uczyniła to z pełną świadomością skutków, jakie w sferze dóbr osobistych powoda zamieszczony komentarz wywołał

i konkluduje:

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że działanie pozwanej naruszyło w sposób bezprawny dobro osobiste powoda w postaci jego czci i godności. Wbrew twierdzeniom powoda wiarygodność nie stanowi oddzielnego dobra osobistego człowieka, ale można uznać, że zawiera się w pojęciu dobrego imienia w postaci właściwości danej osoby.

dodając:

Należy zauważyć, że powód w całości wygrał sprawę w zakresie żądania niemajątkowego, natomiast z żądaniem majątkowym utrzymał się jedynie w 4%.

Wygrałeś proces? To zapłać przegranej stronie za adwokata

Po takiej tyradzie na kobiecie, która w ocenie Sędzi w sposób ewidentny dokonała naruszenia dóbr osobistych mężczyzny, można się spodziewać wyroku adekwatnego do opisanego przez samą Sędzię czynu, prawda?

Nic bardziej mylnego. Ewa Rudkowska – Ząbczyk wobec wszystkiego co wyżej napisała decyduje, że zamiast 25 tysięcy pomówiony i znieważony mężczyzna otrzyma tylko 1 tysiąc złotych. Nie zasądziła jednak przeprosin w gazecie oraz zamiast 25 tysięcy złotych tylko jeden tysiąc złotych.

I do tego momentu ten wyrok można by jeszcze oceniać w ramach niesprawiedliwości, ale mieszczący się w granicach dobrych obyczajów i sprawiedliwości społecznej.

Otóż Ewa Rudkowska – Ząbczyk decyduje, że mężczyzna którego dobra osobiste zostały naruszone w wyniku stwierdzonych przez Sąd określeń opublikowanych przez właścicielkę luksusowego salonu kosmetycznego, ma zwrócić pozwanej koszty wynajętego przez nią adwokata, które wynoszą 2897,00zł.

Czyli Sędzia Ewa Rudkowska – Ząbczyk zasądza od pozwanej na rzecz powoda 1000zł, a jednocześnie nakazuje powodowi by oddał pozwanej 2897zł za to, że pozwana wynajęła adwokata by się bronić w procesie, który przegrała.

W rezultacie kobieta nazwała mężczyznę jebanym złodziejem, ten mężczyzna ją pozwał, wygrał proces i ma jej zapłacić 1897zł. Czy to ma sens?

Jak Sędzia uzasadnia tę skandaliczną i budzącą w opinii publicznej ohydę decyzję?

Obie strony poniosły przy tym koszty zastępstwa prawnego w kwocie 3600,00 zł w zakresie żądania majątkowego i 720,00 zł w zakresie żądania niemajątkowego (łącznie 4337,00 zł) wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa (17,00 zł). Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że powód powinien zwrócić pozwanej koszty zastępstwa prawnego poniesione przez nią z tytułu obrony przed roszczeniem majątkowym (3617,00 zł), a pozwana powinna zwrócić powodowi koszty zastępstwa prawnego poniesione przez niego z tytułu dochodzenia roszczeń niemajątkowych (720,00 zł). W ten sposób Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2897,00 zł stanowiącą różnicę powyższych kwot, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Jakiekolwiek Sędzia Ewa Rudkowska-Ząbczyk ma mniemanie o swoim wyroku i treści sporządzonego uzasadnienia nic nie zmieni faktu, że kobieta zarobiła 1897 złotych na tym, że nazwała publicznie mężczyznę jebanym złodziejem. To jest jedyny przekaz i walor edukacyjny jaki Sędzia osiągnęła swoim wyrokiem. Społeczeństwo z całą pewnością, w jakiejś części, uzna, że warto naruszać czyjeś dobra osobiste, warto pomawiać lub znieważać bo w razie czego Sąd w imieniu rzeczpospolitej zasądzi odpowiednik minimalnej krajowej na rzecz hejtera.

Pokrzywdzony zapowiedział apelację i liczy na zdrowy rozsądek i poczucie przyzwoitości nowego składu sędziowskiego. Czytelnicy Czasu Finansów w swoich zgłoszeniach do redakcji często wyrażają rozczarowanie treściami uzasadnień wyroków zarówno pierwszych, jak i kolejnych instancji. Istnieje zatem podejrzenie, że naszego czytelnika może spotkać przykra niespodzianka i Sąd Apelacyjny podtrzyma irracjonalną decyzję Sędzi Rudkowskiej-Ząbczyk.

Czy będzie to coś zaskakującego? Pamiętajmy, że podobnej niesprawiedliwości doświadczyła niedawno sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz, która pozwała Jerzego Owsiaka za naruszenie jej dóbr osobistych również ostrymi wypowiedziami. Sąd wówczas uznał winę Owsiaka, ale kosztami adwokata Owsiaka obciążył pokrzywdzoną Pawłowicz. Różnica w tych wyrokach polega na tym, że w przypadku Owsiaka doszło do umorzenia, a w tym przypadku Sędzia przecież jednoznacznie wskazała na winę hejterki.

Czy Temida w tym przypadku była ślepa, czy może głupia?

Tego rodzaju wyroki nie mają żadnego moralnego usprawiedliwienia. W ocenie szeroko rozumianej opinii publicznej, ale również zapewne w rozumieniu samej hejterki, żadna kara jej nie spotkała za to, że innego człowieka publicznie znieważa i pomawia. Jeśli rolą Sądów jest dawanie dobrego przykładu, wydawanie sprawiedliwych wyroków to ten raczej nie mieści się w tych kategoriach.

Takiemu orzecznictwu bliżej do siewców hejtu i nagradzania za łamania prawa. Trudno bowiem w ramach logicznego rozumowania uznać, że Sędzi mogło się wydawać, że nagrodzenie sprawczyni hejtu, że zarobi odpowiednik minimalnej krajowej netto, nauczy ją, aby więcej nie naruszać czyichś dóbr osobistych.

Takie orzeczenia mogą przekonywać ofiary, że nie warto iść do sądu i marnować czas na kilkunastumiesięczne procesy, czy wieloletnie procesy tylko lepiej samemu dokonać samosądu na sprawcy hejtu. Jeśli Sędzia Ewa Rudkowska-Ząbczyk swoim wyrokiem chciała taki cel osiągnąć to można założyć, że osiągnęła sukces!

Redakcja Czasu Finansów odradza jednak stosowanie samosądów. Jednak widząc takie wyroki i takie uzasadnienia jak w tej sprawie trudno się ludziom dziwić, że w wulgarnych słowach oceniają osoby, które zajmują się sądownictwem. Niewykluczone, że w tym przypadku taka krytyka byłaby słuszna.

Tym bardziej, że można domniemać, że jeśli wobec tej sędzi ktoś by użył takich słów i w procesie sądowym usłyszałaby taki wyrok jaki sama wydała to uznałaby to za coś czego w cenzuralnych słowach określić nie sposób.

Czytając takie uzasadnienia nie można się też dziwić popularności programu TVP o nazwie “Kasta”, w którym reporterzy Telewizji Polskiej ujawniają patologię polskiego sądownictwa. Można domniemać, że kanwa tego wyroku, również może znaleźć się w kręgu zainteresowania programu “Kasta” i z pewnością byłby to ciekawy odcinek zarówno w kwestii reportażu, jak i fabularnego paradokumentu. Chociaż trudno sobie wyobrazić co scenarzyści mogliby wymyślić, aby udziwnić ten wyrok lub by go jeszcze bardziej odkleić od dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.

Jeżeli uczestniczyliście jako strona w jakimś procesie, w którym orzekała Sędzia Ewa Rudkowska-Ząbczyk i macie w sobie poczucie niesprawiedliwości wyroku lub jego uzasadnienia to koniecznie skontaktujcie się z redakcją Czas Finansów na adres email redakcja@czasfinansow.pl i nam o tym opowiedzcie. Być może opowiemy opinii publicznej Twoją historię.

Co sądzisz na ten temat?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

12 komentarzy “Siewcy Hejtu – Sędzia Ewa Rudkowska–Ząbczyk: wygrałeś proces o naruszenie dóbr osobistych więc zapłać stronie przegranej za adwokata.”

  1. Trzeba paniusi nazwisko zapisać i jak się kiedyś trafi, że będzie orzekać to od razu wniosek o zmianę sędzi bo to kabaret a nie powaga sądu

  2. radzik to złoto

    współczuje typowi. Myślal debil że w sądzie paniusia da sprawiedliwy werdykt? Głupol. Sądów się unika bo tam pracują ludzie którzy nie znają się na życiu. Siedzą w tych czterech ścianach i tracą kontakt z rzeczywistością a potem ośmieszają Polskę takimi “wyrokami”. Jak sędzia stwierdza że jest wina a potem odwala taki numer to chyba po prostu powód jej się z mordy nie spodobał i zamiast zrobić sprawiedliwie to wolała mu dowalić… typowe…. dobrze że Ziobro i Radzik biorą się za tę patologię

  3. Wystarczy panią sędzię wyguglować i znaleźć można sporo “kwiatków” z jej dorobku zawodowego. Między innymi taką opinia o niej z komentarzy Dziennika Gazety Prawnej: SO Wrocław za “bardzo wysoki poziom” merytoryczny orzecznictwa Kandydatka delegowana w tym sadzie na stanowisko SSR Ewa Małgorzata Rudkowska Ząbczyk popełniała – siłując się językiem sędziego wizytatora SSA Iwony Biedroń – drobne uchybienia orzecznicze – w jednej sprawie myląc się o prawie milion złotych, w innej o nieco więcej niż poł miliona ! Nadto miała 300% błędów wicej niż średnia w wydziale co przy rozkładzie normalnym (Gaussowskim) powinno ją lokować na szarym końcu, ale KRS wywindował kandydatkę na biurko Prezydenta RP do nominacji na sędziego sądu okręgowego

  4. Tylko 1000zl za nazwanie kogos w necie jebanym złodzieiem? Super sprawa, a potem zwrot kosztow za papuge? Zysk na czysto 1800 zeta??? Dziekuje Sedzio Ewo Rudkowska-Ząbczyk :))) teraz za Pani zgodą będe wyzywac na potęgę a na rozprawach mówić ze Pani w imieniu rzeczpospolitej na to zezwala i gdzie sa curwa moje dwa kafle ? Uwielbiam hejt, dzieki Ewuni wiem ze jest tez intratny

  5. Ta pani nie powinna wiecej orzekać. Z takimi wyrokami tvp i program kasta będzie miał materiału do okazywania patologii sądownictwa na lata.

  6. Nie mogę w to uwierzyć. Na zdrowy rozsądek jak przegrany ma być sponsorowany przez wygranego? Obrzydliwe babsko przegrało w sądzie za wyzwiska i jej ofiara ma płacić za jej adwokata? Co za złośliwy wyrok…. tej pani już w sądzie podziękujmy bo mądrości to u niej nie widać

  7. W zasadzie to w ten sytuacji czy można tę panią nazwac tak jak ta hejterka tego biznesmena? Fajnie jakby mnie sedzia pozwala bo chetnie przytule od niej 1800. Zarty oczywiscie ale smierdzi patola na kilometr

  8. od kiedy to ten co wygrał ma płacić tej co przegrała? Nie wierzę w ten artykuł i ten wyrok, chyba patologia jakaś może uwierzyć że jakiś sędzia taki idiotyczny wyrok wydał

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązanie artykuły

Siewcy Hejtu. Sędzia Anna Borkowska “tam pracują złodzieje i alkoholicy” nie jest pomówieniem. Znikoma szkodliwość.

Koszty adwokackie w sprawach cywilnych w 2023

Kolejna porażka Zbigniewa Ziobry. Stonoga tryumfuje – znów został uniewinniony!

Rzecznik Dyscyplinarny sędziów Przemysław Radzik nie zdał testu niezależności

Siewcy hejtu. Policjant Wojciech Klus odmawia w niejasnych okolicznościach wszczęcia dochodzenia w sprawie gróźb karalnych

Sędzia Ewa Barnaszewska: Dziennikarze nie muszą weryfikować prawdziwości zarzutów anonimowych czytelników i forumowiczów u źródła

Pisowska policja żąda karania za noszenie koszulki z napisem Jeb** PiS. Asesor Sądowy Karolina Kiejnich-Kruk w pierwszej instancji uznaje winę aktywisty.

Reputacja sędziego Andrzej Michór w kłopotach. Rzecznik Dyscyplinarny Przemysław Radzik zarzuca mu stronniczość

Podwójne standardy Policji przy zwalczaniu gróźb karalnych i hejtu

Poprzednie
Następne

22.2K odsłon

Koszty radcy prawnego w sprawach cywilnych w 2024

Poniżej przedstawiamy obowiązują w 2024 roku koszty zastępstwa procesowego.

Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze nie określiło czy i jakie będą zmiany w kosztach zastępstwa procesowego w roku 2024. Obowiązują póki co stawki z roku 2022. Gdy tylko zostanie upubliczniona zmiana stawek na rok 2023 to ten artykuł zostanie zaktualizowany.

Koszty zastępstwa procesowego w 2024 – sprawy o świadczenie pieniężne

W sprawach cywilnych, na ogół stawka za zastępstwo procesowe uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). Jest to kryterium podstawowe, którym należy kierować się w przypadku nie wskazania kosztów wprost w tekście rozporządzenia. Kwoty wynoszą odpowiednio:

do 500 zł – 90 zł;
powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Wysokość tych kosztów ulega zmniejszeniu, jeżeli sprawa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty w:

postępowaniu upominawczym,
elektronicznym postępowaniu upominawczym,
postępowaniu nakazowym,
europejskim postępowaniu nakazowym

W takim przypadku minimalne stawki są zmniejszane i wynoszą:

do 500 zł – 60 zł;
powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Oczywiście w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.
Koszty zastępstwa procesowego 2022 – prawo rzeczowe

Koszty będą kształtować się odmiennie w przypadku spraw z zakresu prawa rzeczowego. Należą do nich sprawy z zakresu powstania, treści, zmiany i ustania prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt. Koszty zastępstwa procesowego są wymienione wprost, zależnie od sprawy:

o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki wskazanej w akapicie powyższym zależnej od wartości przedmiotu sporu;
rozgraniczenie – 720 zł;
dotyczących służebności – 480 zł;
naruszenie posiadania – 320 zł;
o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;
o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;
związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;
o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% stawki wskazanej w pierwszym akapicie, zależnej od wartości prawa dotkniętego niezgodnością

Koszty zastępstwa procesowego 2022 – sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Od rodzaju sprawy uzależnione są również koszty zastępstwa procesowego w sprawach rodzinnych. Stawki są następujące:

rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;
stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
przysposobienie – 360 zł;
pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

W sprawach o podział majątku koszty zastępstwa procesowego są uzależnione od wartości tego majątku i obliczane według zasad ogólnych. Jeżeli jednak małżonkowie będą zgodni i podział nastąpi bez komplikacji, wtedy koszty te ulegają obniżeniu o połowę.
Koszty zastępstwa procesowego 2022 – prawo spadkowe

Sprawy spadkowe obejmują następujące roszczenia:

zabezpieczenie spadku,
dokonanie spisu inwentarza,
odrzucenie spadku,
ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych
stwierdzenie nabycia spadku

Koszty zastępstwa procesowego zostały określone na minimalnym poziomie 120 zł. Jeśli jednak przedmiotem postępowania jest ważność testamentu, wzrasta ona do 720 zł.

W sprawach dotyczących działu spadku stawka jest ustalana na podstawie wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli między uczestnikami działu spadku nie ma sporu, również i w tym wypadku wysokość stawki jest zmniejszana o połowę.
Koszty zastępstwa procesowego 2022 – prawo pracy

Podobnie jak w przypadku spraw spadkowych czy rodzinnych koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy również są uzależnione od rodzaju konkretnej sprawy. Będą się one kształtowały następująco:

nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;
wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż za wypadek przy pracy – 75% stawki od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;
ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;
świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

Koszty zastępstwa procesowego 2022 – inne sprawy cywilne

Rozporządzenie określające koszty wskazuje również szereg innych spraw z które w postępowaniu cywilnym pełnomocnik otrzyma wynagrodzenie, należą do nich następujące postępowania:

o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;
o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;
z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;
o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;
z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;
o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;
egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej od wartości przedmiotu sporu, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;
ze skargi na czynności komornika – 80 zł;
o wyjawienie majątku – 120 zł;
rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;
rejestracji spółdzielni – 2400 zł;
innych rejestracji – 1200 zł;
zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w
systemie teleinformatycznym – 360 zł;
o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;
o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie
przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;
o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;
o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;
o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;
o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego, lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;
o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, bądź akcjonariuszy – 1080 zł;
o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;
o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;
o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;
o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;
o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;
o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.

Koszty zastępstwa procesowego 2022 – postępowanie odwoławcze

Oczywiście praca pełnomocnika nie kończy się na ogół w pierwszej instancji. Dlatego też za sprawy odwoławcze stawka jest obliczana osobno. Duże znaczenie ma tutaj rodzaj środka odwoławczego oraz sąd, do którego trafia. Minimalna stawka w postępowaniu przed sądem okręgowym wynosi nie mniej niż 120 zł, przed sądem apelacyjnym i Sądem Najwyższym nie mniej niż 240 zł. Stawka minimalna obowiązuje też w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wynosi ona:

za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – stawka minimalna wynosi 960 zł;
za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – stawka minimalna wynosi 480 zł.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły