niedziela 5 lutego 2023

NA CZASIE:

Poprzednie
Następne

Siewcy Hejtu – Sędzia Ewa Rudkowska–Ząbczyk: wygrałeś proces o naruszenie dóbr osobistych więc zapłać stronie przegranej za adwokata.

211.8K odsłon
12K

Reklama #11

Reklama #12

Reklama #12

W dniu 30 grudnia 2019 roku Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Ewa Rudkowska–Ząbczyk wydała wyrok w procesie cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, który nie tylko niektórzy mogą nazwać “patowyrokiem”, ale który ośmiesza i pozbawia zaufania do wykonywania zawodu sędziowskiego. Niewątpliwie dzięki tej Sędzi pojawi się dyskusja, że takie wyroki rozzuchwalają hejterów i siewców mowy nienawiści, czy też zwykłych przestępców, którzy pomówieniem lub zniewagą uwłaczają godności innego człowieka, do jeszcze większej agresji.

Z całą pewnością znajdą się tacy, którzy uznają za haniebne, że Sędzia, która ma walczyć z hejtem, swoimi orzeczeniami rozzuchwala społeczeństwa do hejtu, mowy nienawiści, agresji bo wobec takich wyroków ubliżanie i obrażanie po prostu się opłaca.

Być może znajdą się też tacy, którzy po lekturze uzasadnienia wyroku tej Sędzi stwierdzą, że nie ma sensu w sposób legalny bronić swojego dobrego imienia i lepiej jest spróbować samosądu. Już samo dywagowanie, że jakikolwiek wyrok może mieć taki wydźwięk sprawia, że być może mamy najlepszy przykład tego, co złośliwi nazywają patologią wymiaru sprawiedliwości.

O prawdopodobieństwie szkodliwości takiego orzecznictwa możliwa będzie krytyka Sędzi nie tylko z powyższego powodu. Przede wszystkim również dlatego, że poza orzekaniem dorabiała na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również autorką publikacji o tytule ‘Pisemne czynności procesowe w postępowaniu cywilnym”, która została wydana w 2008 roku. Osoba z takim dorobkiem zawodowym winna wykazywać się większą empatią na sprawiedliwość społeczną, której najwidoczniej mogło w tym wyroku po prostu zabraknąć.

Właścicielka luksusowego salonu fryzjerskiego kontra właściciel firmy, w której dorabiała

Sprawa dotyczyła kobiety prowadzącej luksusowy salon fryzjerski, która wobec swojego byłego zleceniodawcy publikowała na portalu facebook komentarze, że jest jebanym złodziejem.

Rzecz dotyczyła sytuacji, w której kobieta w ramach umowy zlecenia dorabiała u tego przedsiębiorcy. Jak wynika z uzasadnienia wyroku jej obowiązkiem było wpisywać przepracowane godziny i składać podpisy przy tych godzinach na liście. Kobieta tego nie robiła więc firma nie mogła naliczyć jej wynagrodzenia bo nie było wiadomo ile właściwie przepracowała.

Mimo, że firma wzywała ją by się stawiła i uzupełniła braki formalne to kobieta uporczywie tego nie robiła. Gdy nie dostała pieniędzy na konto zaczęła wypisywać pomówienia i zniewagi na portalu facebook nazywając właściciela firmy jebanym złodziejem. Człowieka, a nie firmę z którą podpisała umowę. Mężczyzna żądał w powództwie kwoty 25 tysięcy złotych za naruszenie jego dóbr osobistych oraz przeprosiny w lokalnej gazecie.

Wyrok: WINNA!

Sędzia wydała wyrok, w którym stwierdza winę kobiety. Stwierdziła jej zamiar zaszkodzenia mężczyźnie. Sędzia Ewa Rudkowska–Ząbczyk tak przyznaje rację pomówionemu i znieważonemu mężczyźnie:

Należy przyznać rację powodowi, który twierdzi, że powyższa publikacja zawierała elementy mogące naruszyć jego dobra osobiste. Dotyczy to w szczególności godności (czci wewnętrznej) rozumianej jako poczucie własnej wartości i oczekiwania szacunku ze strony innych ludzi. Sporną wypowiedź można też objąć szeroko obecnie rozumianym pojęciem naruszenia dobrego imienia (czci zewnętrznej), w którym zawiera się przypisanie danej osobie właściwości (np. nieuczciwość) lub postępowania, które mogą poniżyć je w opinii publicznej. W konstatacji uznać należy, że publikacja przytoczonego komentarza mogła naruszyć powyższe dobra osobiste albowiem zawarte w wypowiedzi pozwanej treści były obraźliwe i poniżające i mogły wywołać negatywne odczucia i oceny u każdego przeciętnego, rozsądnie myślącego odbiorcy.

i następnie Ewa Rudkowska – Ząbczyk dodaje:

Materiał dowodowy zgromadzony w niniejszym postępowaniu zdaniem Sądu nie dawał podstaw do uznania, aby pozwana, nazywając powoda „złodziejem”, powoływała się na prawdziwe wiadomości, ani aby jej działanie miało na celu ochronę jej dobra.

Po czym Sędzia wyjaśnia:

W ustalonych okolicznościach sprawy nie sposób uznać także, aby dokonanie przez pozwaną spornego wpisu miało służyć ochronie jej interesu. W tamtym czasie pozwana dążyła do uzyskania wypłaty wynagrodzenia, jednak nie wykazała w sprawie, aby zastosowany do tego środek był jedynym, jakim wówczas dysponowała.

Wręcz przeciwnie, pozwana nie twierdziła, aby wzywała Spółkę do zapłaty ustnie lub pisemnie, aby występowała lub chociaż przygotowywała się do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, czy wreszcie aby Spółka faktycznie odmówiła jej wypłaty wynagrodzenia. Z ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie wynika, że zaniechania w tym zakresie z pewnością wynikały z tego, że pozwana była wówczas na etapie uzupełniania formalności związanych z brakiem jej podpisów na listach obecności.

Realizacja powyższego obowiązku niewątpliwie wiązała się z dodatkowym obciążeniem organizacyjnym dla pozwanej, które nie musiało jej przypaść do gustu, ale na które się zgodziła podpisując umowy i które z pewnością nie usprawiedliwiała zaniechania podjęcia legalnych działań zmierzających do dochodzenia swoich roszczeń, a tym bardziej do ograniczenia się do obraźliwego skomentowania osoby powoda

i dodaje:

Ustalony stan faktyczny sprawy pozwala także na przypisanie pozwanej negatywnej motywacji działania. Zdaniem Sądu zamieszczenie zaskarżonego komentarza miało wyłącznie na celu obrażenie i poniżenie powoda, jak również – co wynika z analizy wpisów na forum – odwiedzenie innych osób od podjęcia potencjalnej współpracy ze Spółką.

Rozważając kwestię bezprawności wypowiedzi nie można pomijać, że w niniejszej sprawie została ona zamieszczona na portalu społecznościowym. Właściwości takiego dyskursu i charakter jego ekspresji uzasadniają większe niż przeciętne przyzwolenie na ostrzejsze, często skrótowe, dobitne i przejaskrawione opinie (por. wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2011 r., IV CSK 665/10, OSNC 2012, nr 2, poz. 27, wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2012 r., V CSK 109/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 119).

Specyfika tego forum polega przede wszystkim na stworzeniu szerokiej możliwości otwartej oraz nieskrępowanej wymiany poglądów i ocen, a swoboda wypowiadania opinii – pomimo związanych z nią zagrożeń – ma niezaprzeczalną wartość. W okolicznościach niniejszej sprawy wypowiedź pozwanej przekroczyła jednak dopuszczalną formułę, co stworzyło potrzebę udzielania powodowi ochrony przed naruszeniami jego dóbr osobistych.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie działanie pozwanej było nie tylko bezprawne, ale i zawinione. Jak już wyżej podniesiono pozwana dokonując wpisu kierowała się niskimi motywacjami. Już sama treść komentarza ewidentnie wskazuje, że poza wolą dokuczenia powodowi, obrażenia go i poniżenia, pozwanej nie towarzyszyła chęć załatwienia sporu powstałego na tle wypłaty wynagrodzenia.

Niewątpliwie tego typu komentarzom sprzyja formuła „anonimowości” zachodząca przy zamieszczaniu treści na portalach społecznościowych. Jednak bez wątpienia, o czym była już mowa wyżej, także tego typu dyskurs ma swoje granice wyznaczane ochroną dóbr osobistych innych osób.

Pozwana ramy te przekroczyła, przy czym uczyniła to z pełną świadomością skutków, jakie w sferze dóbr osobistych powoda zamieszczony komentarz wywołał

i konkluduje:

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że działanie pozwanej naruszyło w sposób bezprawny dobro osobiste powoda w postaci jego czci i godności. Wbrew twierdzeniom powoda wiarygodność nie stanowi oddzielnego dobra osobistego człowieka, ale można uznać, że zawiera się w pojęciu dobrego imienia w postaci właściwości danej osoby.

dodając:

Należy zauważyć, że powód w całości wygrał sprawę w zakresie żądania niemajątkowego, natomiast z żądaniem majątkowym utrzymał się jedynie w 4%.

Wygrałeś proces? To zapłać przegranej stronie za adwokata

Po takiej tyradzie na kobiecie, która w ocenie Sędzi w sposób ewidentny dokonała naruszenia dóbr osobistych mężczyzny, można się spodziewać wyroku adekwatnego do opisanego przez samą Sędzię czynu, prawda?

Nic bardziej mylnego. Ewa Rudkowska – Ząbczyk wobec wszystkiego co wyżej napisała decyduje, że zamiast 25 tysięcy pomówiony i znieważony mężczyzna otrzyma tylko 1 tysiąc złotych. Nie zasądziła jednak przeprosin w gazecie oraz zamiast 25 tysięcy złotych tylko jeden tysiąc złotych.

I do tego momentu ten wyrok można by jeszcze oceniać w ramach niesprawiedliwości, ale mieszczący się w granicach dobrych obyczajów i sprawiedliwości społecznej.

Otóż Ewa Rudkowska – Ząbczyk decyduje, że mężczyzna którego dobra osobiste zostały naruszone w wyniku stwierdzonych przez Sąd określeń opublikowanych przez właścicielkę luksusowego salonu kosmetycznego, ma zwrócić pozwanej koszty wynajętego przez nią adwokata, które wynoszą 2897,00zł.

Czyli Sędzia Ewa Rudkowska – Ząbczyk zasądza od pozwanej na rzecz powoda 1000zł, a jednocześnie nakazuje powodowi by oddał pozwanej 2897zł za to, że pozwana wynajęła adwokata by się bronić w procesie, który przegrała.

W rezultacie kobieta nazwała mężczyznę jebanym złodziejem, ten mężczyzna ją pozwał, wygrał proces i ma jej zapłacić 1897zł. Czy to ma sens?

Jak Sędzia uzasadnia tę skandaliczną i budzącą w opinii publicznej ohydę decyzję?

Obie strony poniosły przy tym koszty zastępstwa prawnego w kwocie 3600,00 zł w zakresie żądania majątkowego i 720,00 zł w zakresie żądania niemajątkowego (łącznie 4337,00 zł) wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa (17,00 zł). Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że powód powinien zwrócić pozwanej koszty zastępstwa prawnego poniesione przez nią z tytułu obrony przed roszczeniem majątkowym (3617,00 zł), a pozwana powinna zwrócić powodowi koszty zastępstwa prawnego poniesione przez niego z tytułu dochodzenia roszczeń niemajątkowych (720,00 zł). W ten sposób Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2897,00 zł stanowiącą różnicę powyższych kwot, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Jakiekolwiek Sędzia Ewa Rudkowska-Ząbczyk ma mniemanie o swoim wyroku i treści sporządzonego uzasadnienia nic nie zmieni faktu, że kobieta zarobiła 1897 złotych na tym, że nazwała publicznie mężczyznę jebanym złodziejem. To jest jedyny przekaz i walor edukacyjny jaki Sędzia osiągnęła swoim wyrokiem. Społeczeństwo z całą pewnością, w jakiejś części, uzna, że warto naruszać czyjeś dobra osobiste, warto pomawiać lub znieważać bo w razie czego Sąd w imieniu rzeczpospolitej zasądzi odpowiednik minimalnej krajowej na rzecz hejtera.

Pokrzywdzony zapowiedział apelację i liczy na zdrowy rozsądek i poczucie przyzwoitości nowego składu sędziowskiego. Czytelnicy Czasu Finansów w swoich zgłoszeniach do redakcji często wyrażają rozczarowanie treściami uzasadnień wyroków zarówno pierwszych, jak i kolejnych instancji. Istnieje zatem podejrzenie, że naszego czytelnika może spotkać przykra niespodzianka i Sąd Apelacyjny podtrzyma irracjonalną decyzję Sędzi Rudkowskiej-Ząbczyk.

Czy będzie to coś zaskakującego? Pamiętajmy, że podobnej niesprawiedliwości doświadczyła niedawno sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz, która pozwała Jerzego Owsiaka za naruszenie jej dóbr osobistych również ostrymi wypowiedziami. Sąd wówczas uznał winę Owsiaka, ale kosztami adwokata Owsiaka obciążył pokrzywdzoną Pawłowicz. Różnica w tych wyrokach polega na tym, że w przypadku Owsiaka doszło do umorzenia, a w tym przypadku Sędzia przecież jednoznacznie wskazała na winę hejterki.

Czy Temida w tym przypadku była ślepa, czy może głupia?

Tego rodzaju wyroki nie mają żadnego moralnego usprawiedliwienia. W ocenie szeroko rozumianej opinii publicznej, ale również zapewne w rozumieniu samej hejterki, żadna kara jej nie spotkała za to, że innego człowieka publicznie znieważa i pomawia. Jeśli rolą Sądów jest dawanie dobrego przykładu, wydawanie sprawiedliwych wyroków to ten raczej nie mieści się w tych kategoriach.

Takiemu orzecznictwu bliżej do siewców hejtu i nagradzania za łamania prawa. Trudno bowiem w ramach logicznego rozumowania uznać, że Sędzi mogło się wydawać, że nagrodzenie sprawczyni hejtu, że zarobi odpowiednik minimalnej krajowej netto, nauczy ją, aby więcej nie naruszać czyichś dóbr osobistych.

Takie orzeczenia mogą przekonywać ofiary, że nie warto iść do sądu i marnować czas na kilkunastumiesięczne procesy, czy wieloletnie procesy tylko lepiej samemu dokonać samosądu na sprawcy hejtu. Jeśli Sędzia Ewa Rudkowska-Ząbczyk swoim wyrokiem chciała taki cel osiągnąć to można założyć, że osiągnęła sukces!

Redakcja Czasu Finansów odradza jednak stosowanie samosądów. Jednak widząc takie wyroki i takie uzasadnienia jak w tej sprawie trudno się ludziom dziwić, że w wulgarnych słowach oceniają osoby, które zajmują się sądownictwem. Niewykluczone, że w tym przypadku taka krytyka byłaby słuszna.

Tym bardziej, że można domniemać, że jeśli wobec tej sędzi ktoś by użył takich słów i w procesie sądowym usłyszałaby taki wyrok jaki sama wydała to uznałaby to za coś czego w cenzuralnych słowach określić nie sposób.

Czytając takie uzasadnienia nie można się też dziwić popularności programu TVP o nazwie “Kasta”, w którym reporterzy Telewizji Polskiej ujawniają patologię polskiego sądownictwa. Można domniemać, że kanwa tego wyroku, również może znaleźć się w kręgu zainteresowania programu “Kasta” i z pewnością byłby to ciekawy odcinek zarówno w kwestii reportażu, jak i fabularnego paradokumentu. Chociaż trudno sobie wyobrazić co scenarzyści mogliby wymyślić, aby udziwnić ten wyrok lub by go jeszcze bardziej odkleić od dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.

Jeżeli uczestniczyliście jako strona w jakimś procesie, w którym orzekała Sędzia Ewa Rudkowska-Ząbczyk i macie w sobie poczucie niesprawiedliwości wyroku lub jego uzasadnienia to koniecznie skontaktujcie się z redakcją Czas Finansów na adres email redakcja@czasfinansow.pl i nam o tym opowiedzcie. Być może opowiemy opinii publicznej Twoją historię.

Co sądzisz na ten temat?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

12 komentarzy “Siewcy Hejtu – Sędzia Ewa Rudkowska–Ząbczyk: wygrałeś proces o naruszenie dóbr osobistych więc zapłać stronie przegranej za adwokata.”

 1. Trzeba paniusi nazwisko zapisać i jak się kiedyś trafi, że będzie orzekać to od razu wniosek o zmianę sędzi bo to kabaret a nie powaga sądu

 2. radzik to złoto

  współczuje typowi. Myślal debil że w sądzie paniusia da sprawiedliwy werdykt? Głupol. Sądów się unika bo tam pracują ludzie którzy nie znają się na życiu. Siedzą w tych czterech ścianach i tracą kontakt z rzeczywistością a potem ośmieszają Polskę takimi “wyrokami”. Jak sędzia stwierdza że jest wina a potem odwala taki numer to chyba po prostu powód jej się z mordy nie spodobał i zamiast zrobić sprawiedliwie to wolała mu dowalić… typowe…. dobrze że Ziobro i Radzik biorą się za tę patologię

 3. Wystarczy panią sędzię wyguglować i znaleźć można sporo “kwiatków” z jej dorobku zawodowego. Między innymi taką opinia o niej z komentarzy Dziennika Gazety Prawnej: SO Wrocław za “bardzo wysoki poziom” merytoryczny orzecznictwa Kandydatka delegowana w tym sadzie na stanowisko SSR Ewa Małgorzata Rudkowska Ząbczyk popełniała – siłując się językiem sędziego wizytatora SSA Iwony Biedroń – drobne uchybienia orzecznicze – w jednej sprawie myląc się o prawie milion złotych, w innej o nieco więcej niż poł miliona ! Nadto miała 300% błędów wicej niż średnia w wydziale co przy rozkładzie normalnym (Gaussowskim) powinno ją lokować na szarym końcu, ale KRS wywindował kandydatkę na biurko Prezydenta RP do nominacji na sędziego sądu okręgowego

 4. Tylko 1000zl za nazwanie kogos w necie jebanym złodzieiem? Super sprawa, a potem zwrot kosztow za papuge? Zysk na czysto 1800 zeta??? Dziekuje Sedzio Ewo Rudkowska-Ząbczyk :))) teraz za Pani zgodą będe wyzywac na potęgę a na rozprawach mówić ze Pani w imieniu rzeczpospolitej na to zezwala i gdzie sa curwa moje dwa kafle ? Uwielbiam hejt, dzieki Ewuni wiem ze jest tez intratny

 5. Ta pani nie powinna wiecej orzekać. Z takimi wyrokami tvp i program kasta będzie miał materiału do okazywania patologii sądownictwa na lata.

 6. Nie mogę w to uwierzyć. Na zdrowy rozsądek jak przegrany ma być sponsorowany przez wygranego? Obrzydliwe babsko przegrało w sądzie za wyzwiska i jej ofiara ma płacić za jej adwokata? Co za złośliwy wyrok…. tej pani już w sądzie podziękujmy bo mądrości to u niej nie widać

 7. W zasadzie to w ten sytuacji czy można tę panią nazwac tak jak ta hejterka tego biznesmena? Fajnie jakby mnie sedzia pozwala bo chetnie przytule od niej 1800. Zarty oczywiscie ale smierdzi patola na kilometr

 8. od kiedy to ten co wygrał ma płacić tej co przegrała? Nie wierzę w ten artykuł i ten wyrok, chyba patologia jakaś może uwierzyć że jakiś sędzia taki idiotyczny wyrok wydał

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązanie artykuły

Sąd Rejonowy we Wrocławiu łamie RODO?

ZIOBRO: Czas podawać nazwiska sędziów

Kolejna porażka Zbigniewa Ziobry. Stonoga tryumfuje – znów został uniewinniony!

Strajk w ZUS. Przestępcy w ZUS? Mobbing w oddziałach ZUS? Sędzia z Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki VII Wydziału Karnego Izabela Krupa zachęca do zawiadomień

Siewcy hejtu. Policjant Wojciech Klus odmawia w niejasnych okolicznościach wszczęcia dochodzenia w sprawie gróźb karalnych

Siewcy Hejtu – Sędzia Agnieszka Wróblewska-Kafka: zabiję cię, załatwię cię, obawiaj się to nie groźby karalne

Koszty zastępstwa procesowego w 2023 roku

Związek Policjantów chce ścigać obywateli za krytykę

Zbigniew Ziobro o Sędzi Annie Borkowskiej od sprawy Frasyniuka: tępe orzeczenie, wstyd mi za ten wyrok, kasta

Poprzednie
Następne

2115 odsłon

Kokaina na komendzie policji? Sędzia Magdalena Gabriel: znikoma szkodliwość społeczna, umarzamy

Do redakcji CzasFinansow.pl zgłosił się czytelnik, który jak twierdzi padł ofiarą potrójnego gwałtu swoich praw. Najpierw bandyta ukradł jego tożsamość, imię, nazwisko i zdjęcie i wypisywał w internecie, że nasz czytelnik chodzi na kokainowe imprezy organizowane przez policjantów na komendzie. Następnie zgwałcił jego prawa Prokurator uznając, że ma miejsce brak czynu zabronionego. Na koniec zgwałcić jego prawa miała Sędzia Magdalena Gabriel, która uznała, że co prawda doszło do naruszenia jego praw, ale szkodliwość społeczna kokainowych imprez na posterunku policji jest znikoma. Sprawa umorzona… tak jak chciał tego prokurator.

To się w głowie nie mieści

Okazuje się, że renoma policjantów i polskiej Policji może być już tak niska, że nawet Sędziowie nie reagują na kokainowe imprezy organizowane przez funkcjonariuszy na komendzie Policji.

Do redakcji zgłosił się czytelnik, który okazał nam dokumenty od których jeży się włos na głowie. Nieznany bandyta ukradł tożsamość naszego czytelnika. Założył na jednym z portali społecznościowych konto o imieniu i nazwisku czytelnika, a następnie aby uwiarygodnić konto dodał też jedno z prawdziwych zdjęć tego człowieka.

Następnie zaczął wypisywać w internecie, że ten chodzi na kokainowe imprezy organizowane przez policjantów z jednej z komend we Wrocławiu. Czytelnik uznał, że to zaszło za daleko i złożył zawiadomienie do prokuratury o przestępstwo z art 190a paragraf 2:

Art. 190a. [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości]
§ 1. 
Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. 
Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. 
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. 
Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Prokuratura niespecjalnie się przejęła, że na wrocławskiej komendzie policjanci organizują sobie imprezy z kokainą. Umorzyła postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego na szkodę czytelnika, zaś w sprawie narkotykowych imprez na posterunku w ogóle nie wszczęła żadnego postępowania, ani nie przesłuchała przedstawicieli wskazanej we wpisach komendy na okoliczności takich praktyk funkcjonariuszy publicznych.

Czytelnik się nie poddał i zaskarżył postanowienie Prokuratury. Sprawa trafiła do Sędzi Magdaleny Gabriel z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia, która podtrzymała decyzję prokuratura. Sprawie nadano sygnaturę V Kp 820/22.

Sędzi Magdaleny Gabriel kokainowe imprezy na komendzie nie dziwią, a kradzieże tożsamości by takie rzeczy wypisywać mają znikomą szkodliwość społeczność

Czytelnikom CzasFinansów.pl może być znane imię i nazwisko Magdaleny Gabriel. W przeszłości opisywaliśmy historię czytelnika, który okazał nam dokumenty, że ta Sędzia wydała postanowienie o umorzeniu aktu oskarżenia o zniesławienie we wpisach od “niedorobionych małp”. Jak stwierdziła takie zwroty nie są czynem zakazanym i nie stanowią przestępstwa.

W podobnym tonie wypowiadała się o wpisach, w których ktoś znieważał i zniesławiał czytelnika, że jego rodzice byli gejami, a on sam został spłodzony podczas orgii. Sędzia Magdalena Gabriel uznała wtedy, że nie jest to naruszenia prawa bo w dzisiejszych czasach to nic złego mieć rodziców tej samej płci.

Jest to też Sędzia, która skazała Jacka Międlara za mowę nienawiści.

Teraz do panteonu swoich kontrowersyjnych wyroków dodała ten o kokainowych imprezach organizowanych przez policjantów.

W tej sprawie Sąd uznał, że doszło do przestępstwa kradzieży tożsamości, ale szkodliwość społeczna kokainowych imprez na komendzie policji w ocenie Magdaleny Gabriel jest znikoma, a więc słusznie sprawę umorzono. Nadto w ocenie Sędzi należy ten wpis oceniać w kategoriach żartu i żadna krzywda ofierze się nie stała, że ktoś wypisuje, że chodzi na kokainowe imprezy z policjantami.

W ocenie Sądu w miejscu, w którym doszło do publikacji wpisów pod imieniem, nazwiskiem i zdjęciem naszego czytelnika, wiadomo było, że są to żarty, a więc wszystko jest w porządku i takie zachowanie w ocenie Sędzi Magdaleny Gabriel nie zasługuje na karę. Co najwyżej można je krytykować w kategoriach poziomu tego żartu.

Czytelnik jest rozgoryczony i czuje się znieważony takim stanowiskiem Sądu

Pyta czy Sędzia Magdalena Gabriel byłaby też taka tolerancyjna gdyby na forum, w którym oceniani są sędziowie, ktoś podszyłby się pod nią i wypisywał, że chodzi na kokainowe balety na posterunek policji, alb gdyby ktoś wysyłał serduszka do osób, które osądza na rozprawach? Czy wtedy też byłyby to dla niej co najwyżej niesmaczne żarty?

Jak twierdzi jest on rozczarowany wymiarem sprawiedliwości. Czytelnik jest przekonany, że gdyby chodziło o Magdalenę Gabriel to by się wściekła i natychmiast skorzystała z przywileju sędziowskiej kasty, a mianowicie z przepisu kodeksu karnego o znieważaniu funkcjonariusza publicznego.

Redakcja nie potrafi ocenić słuszności przypuszczeń czytelnika

Zostawiamy to ocenie szeroko rozumianej opinii publicznej.

Z drugiej strony może nie powinno dziwić postanowienie wydane przez Sędzię Magdalenę Gabriel w imieniu Rzeczpospolitej skoro ta sama Rzeczpospolita przekonuje społeczeństwo, że Komendant Główny Policji odpalający granatnik na komendzie to też jest coś normalnego i to sam Komendant jest tu pokrzywdzonym, a nie sprawcą?

Faktem jednak jest, że Prokuratorzy i Sędziowie raczej frywolnie podchodzą do kradzieży tożsamości w internecie. O ile złodziej tożsamości nie wyłudzi na dane ofiary kredytu to w zasadzie za zgodą prokuratorów i sędziów można się podszywać pod osoby trzecie. Jeśli złodziej tożsamości robi sobie tylko żarty, albo wypowiada się pozytywnie, wysyła serduszka w portalu społecznościowym to też jest to zachowanie zgodnie z rozumieniem litery prawa przez prokuratorów i przez sędziów.

Szkoda prywatna, czy wizerunkowa, jest to nic nie warta dla Prokuratorów i Sędziów. To dopiero wyrządzenie kradzieżą tożsamości szkody materialnej może być podstawą do działania. Trudno nie odnieść wrażenia, że taką zgodę wydaje też Sędzia Magdalena Gabriel.

Bandyta dostał korzyść niemajątkową i przysługę od policji, prokuratury i sądu. Może spać spokojnie i dalej bezkarnie zniesławiać.

Ciekawe jest też to, że ofiara takiego zniesławiania i kradzieży tożsamości teoretycznie może dochodzić swoich praw na drodze sądowej, ale cywilnej. Tyle tylko, że aby Sądy cywilne w ogóle rozpoczęły taki proces to należy wskazać dane osobowe i adresowe sprawcy.

Tych danych ofiara internetowych bandytów oczywiście nie jest w stanie samodzielnie zdobyć, a Sądy cywilne odmawiają ustalania danych sprawców stwierdzając, że ciężar dowodowy leży po stronie powoda. Pozew będzie więc oddalony. Takie stanowisko prezentuje np. Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Izabela Cieślińska.

Gdyby Prokuratura ustaliła dane sprawcy i go przesłuchała, a potem umorzyła to ofiara mogłaby dochodzić swoich praw w procesie cywilnym. Wówczas wskazuje się sygnaturę postępowania prokuratorskiego, w którym ustalono sprawcę. A w takiej sytuacji jaka miała miejsce w tym przypadku zarówno policja, jak i prokuratura, a ostatecznie sąd, pomogły bandycie uniknąć odpowiedzialności.

I nie jest to incydent, a agresywna praktyka wyżej wymienionych organów w tego rodzaju przestępstwach wobec przeciętnych kowalskich. Bo gdyby sprawa dotyczyła policjanta, prokuratora, czy sędziego, to aby ustalić sprawcę uruchomiony byłby cały aparat państwowy. Czy to sprawiedliwe? Pytają nas czytelnicy.

Możliwe, że warto zrobić ankietę, w której społeczeństwo samo oceni czy rację ma Magdalena Gabriel, że kradzież tożsamości, a potem zniesławianie ofiary złodzieja, że chodzi na imprezy organizowane przez policjantów na posterunku i zażywa tam kokainę to znikoma szkodliwość społeczna, zarówno dla ofiary złodzieja tożsamości, jak i dla znikoma szkodliwość dla reputacji i wizerunku Skarbu Państwa.

Być może Sędzia wzięła pod uwagę, że wizerunek, reputacja i dobre imię policji po ostatnim granatnikowym incydencie sięgnęła już takiego rynsztoku, że policjanci zażywający narkotyki w czasie służby i imprezujący na komisariatach to coś normalnego w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Nie wiemy, to tylko domysły.

5 komentarzy “Kokaina na komendzie policji? Sędzia Magdalena Gabriel: znikoma szkodliwość społeczna, umarzamy”

 1. Bardzo dobry wyrok. Dzięki Madzi Gabriel wiem, że mogę zakładać konta na urzędników i wysyłać serduszka w ich imieniu do fajnych dup na fejsie i ciula mi mogą zrobić. Dzieki Magda! Jesteś zajebista!

 2. tu kreseczka, tam granatnik, a jeszcze gdzieś indziej koguty i rozbite radiowozy. Cóż poradzić, takie mamy murem za polskim mundurem 🙂

 3. Najważniejsze przesłanie z tego wyroku – brak szkody materialnej sprawia, że nawet jak formalnie przestepstwo miało miejsce to należy je ujebać bo jest znikoma szkodliwość społeczna. Kocham Panią Pani Madziu za takie wyroki.

 4. Acha to są żarty. CzasFinansów to portal które ma specyfikę w ujawnianiu patologii organów państwowych i wymiaru sprawiedliwości, więc mogę tu ostro krytykować np te sędzinę pod jej nazwiskiem i będzie to spoko bo wszyscy przecież wiedzą, że to tylko żary i kabaret? żałosne

 5. Magda Gabryel

  To jest jakaś straszna patologia. Ja rozumiem, że sędzina mogła mieć w dupie że jakiegoś frajera zniesławiono, no ale policja to skarb panstwa to rzeczpospolita i tu interes publiczny jest naruszony i chociażby dlatego należało ustalić i przesłuchać typa co rozpowiada, że we wrocławiu policjantami są kokainiści…

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Tymczasem na Twitterze:

Tymczasem na Facebooku:

Zobacz nas YouTube:

Reklama #30

Reklama #15

Reklama #16

ALARM CZASFINANSÓW

Chcesz nam podsunąc temat na reportaż? Oszukał Cię urzędnik? ZUS Cię skrzywdził? Policja i Prokuratura zawiodły? Sąd wydał niesprawiedliwy wyrok? Chcesz zwrócić uwagę redakcji na jakąś konkretną sprawę? Chciałbyś, aby redakcja zainterweniowała społecznie w Twojej sprawie? Zgłoś nam ALARM!

Ostatnie artykuły